Privacyverklaring

Wie zijn we?

BHV First Aid draagt zorg voor de bedrijfshulpverlening binnen bedrijven en gemeentes. Het opmaken van BHV- en ontruimingsplannen behoort ook tot onze diensten, evenals het aanbieden van BHV-gerelateerde producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij diverse persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:


Waarom deze verklaring?

BHV First Aid is verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij zijn transparant over de soorten gegevens die door ons worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. BHV First Aid bewaart uw gegevens, conform de wetgeving, in een webcursistenmanager. Op verzoek kunt u dit raadplegen. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

 1. Soorten gegevens
  • Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u, afhankelijk van het doel:

–              contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

–              geboortedatum en geslacht.

 1. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1          Wij verwerken persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

–              het beoordelen en accepteren van (potentiële) risico’s en (potentiële) klanten;

–              het (laten) beheren en onderhouden van onze relatie met (potentiële) klanten;

–              het beheren en onderhouden van het klantenbestand;

–              het offreren, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

–              het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te                       breiden;

–              het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

–              het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;

–              het uitgeven van certificaten en diploma’s.

 1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1          Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

–              de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

              voor de behartiging van onze belangen in het kader van onze bedrijfsvoering. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van de relatie via eventuele marketing.

 1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1          Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2          Wanneer de relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons en/of de overeenkomsten gelden.

 1. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1         U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2          Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

–              of wij uw persoonsgegevens verwerken;

–              de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

–              inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

–              bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

–              aanpassing van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn verwerkt;

–              beperking van uw persoonsgegevens;

–              verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

–              overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

–              vragen over de inhoud van de privacyverklaring.

5.3          Let op: het kan zijn dat BHV First Aid niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan een verzoek van uw kant. Als dit het geval is zullen wij dit gemotiveerd laten weten.

 

 

 1. Beveiliging van uw gegevens

6.1          Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 1. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1          Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als een verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Wij sluiten als verwerkingsverantwoordelijke in principe altijd een verwerkersovereenkomst met betreffende derde af waarin wij maatregelen vereisen en afspreken.

7.2          Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan onze ICT-dienstverlener of een
ZZP-instructeur die namens ons bedrijf de cursus komt verzorgen.

7.3          Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (‘verwerkersovereenkomsten’).


 1. Wijzigingen van de privacyverklaring

8.1          Het kan voorkomen dat BHV First Aid haar privacyverklaring in de toekomst wijzigt. Op onze website www.bhvfirstaid.nl vindt u steeds de meeste actuele privacyverklaring.


 1. Klachtrecht

9.1          Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neemt u dan gerust contact met ons op.

9.2          U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Stel Menus in in het Admin Paneel